දුම්රිය මාර්ගයට ගස් කඩා වැටී දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 18. 07. 2019 | 7.55pm
දුම්රිය මාර්ගයට ගස් කඩා වැටී දුම්රිය ප්‍රමාද වෙයි

රාගම වල්පොල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ දුම්රිය මාර්ගයට ගස් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාද වී ධාවනය වෙයි.

මේ සමගම අහුංගල්ල ප්‍රදේශයේදී දුම්රිය මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටීම නිසා මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රියද ප්‍රමාද වෙයි.


Share