රාජිතගේ අමාත්‍යංශයේ වාහන 1794ක් අතුරුදන් - වීඩියෝ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 06. 2019 | 1.01pm
රාජිතගේ අමාත්‍යංශයේ වාහන 1794ක් අතුරුදන් - වීඩියෝ

රාජිත සේනාරත්නගේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වාහන 1794ක් ආගිය අතක් නොමැති බවට විගණාකධිපති වාර්තා මගින් පෙනී යයි.එහි සියලු විස්තර සාක්ෂි සටහන් සහිතව පහත වීඩියෝවේ සදහන් වෙයි.

වාහන 1794ක් අස්ථාන වී ඇතැයි ද අමාතයංශයෙන් පිටස්තර පාර්ශ්වවලට පවරා තිබූ වාහන 259කින් 177ක පැවරීම් නීත්‍යනුකූල බවට තහවුරුවි නැතැයි ද සදහන් වෙයි.එමෙන්ම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී තිබුණත් අමාත්‍යංශ ලේඛනයේ ඇතුළත් නොවූ වාහන 202ක් අතරින් වාහන 171ක භෞතික පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇතැයි ද එහි වැඩිදුරටත් සදහන් වෙයි.මේ හේතුවෙන් නිශ්චිතව ගණනය කළ නොහැකි මට්ටමේ අලාභයක් ආණ්ඩුවට සිදුවී ඇති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වාර්තාව මගින් නිගමනය කර තිබේ. 

සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින්

පසුගිය ලිපි-

Share