වැඩ වර්ජනය නවතයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 23. 06. 2019 | 4.37am
වැඩ වර්ජනය නවතයි

වැටුප් විෂමතාවක් මුල් කරගෙන පැය 48ක් පුරා පැවති වැඩ වර්ජනය මේ වන විට අවසන් වී ඇත.

නමුත් ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් ලැබෙන තුරු හැම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා වැඩවර්ජනයක් සිදු කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.

දුම්රිය සමිති කිහිපයක් 20 වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම වැඩ වර්ජනය දියත් කළේය.

Share