පොසොන් වෙනුවෙන් පාසල් 11ක් වසයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 11. 06. 2019 | 2.01pm
පොසොන් වෙනුවෙන් පාසල් 11ක් වසයි

පොසොන් උත්සවයේ ආරක්ෂක කටයුතු සදහා ඉඩ සැලසීම වෙනුවෙන් අනුරාධපුර, මිහින්තලය සහ තන්තිරිමලේ පාසල් 11ක් ජූනි 13 වැනිදා සිට 18 වැනිදා තෙක් වසා තැබීමට උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

Share