මින්පසු පාසල්වල ආරක්ෂාවට දෙමාපියන් අවශ්‍ය නෑ -අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය.

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 06. 06. 2019 | 5.37pm
මින්පසු පාසල්වල ආරක්ෂාවට දෙමාපියන් අවශ්‍ය නෑ -අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය.

මින්පසු පාසල්වල ආරක්ෂාව සදහා දෙමාපියන් යෙදවීමට අවශ්‍යතාවක් නැතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අදාළ ස්ථානවලට ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති හෙයින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Share