ශාන් විජයලාල් නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 05. 06. 2019 | 2.11pm
ශාන් විජයලාල් නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කෙරේ

දකුණු පළාත් හිටපු මහඇමති ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා නැගෙනහිර පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබ තිබේ.Share