ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කෙරේ

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 04. 06. 2019 | 2.34pm
ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කෙරේ

බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරවර ලෙස ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මහතා පත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ මහතා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

Share