ගල්කිස්ස - වැල්ලවත්ත මුහුදු වෙරළ භාවිත නොකරන්නැයි උපදෙස්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 02. 06. 2019 | 11.45am
ගල්කිස්ස - වැල්ලවත්ත මුහුදු වෙරළ භාවිත නොකරන්නැයි උපදෙස්

ගල්කිස්ස සහ වැල්ලවත්ත අතර මුහුදු සීමාවේ කළු තෙල් තට්ටුවක් වෙරළට ගොඩ ගැසීම හේතුවෙන් වෙරළ කලාපය භාවිතය සීමා කරන්නැයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය උපදෙස් ලබා දෙයි.එමෙන්ම ධීවර කටයුතුද සීමා කරන්නැයි උපදෙස් ලබා දී ඇත.

 

Share