රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇඳුම ගැන නිවෙිදනයක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 31. 05. 2019 | 7.29pm
රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඇඳුම ගැන නිවෙිදනයක්

සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල සියලුම කාන්තා නිලධාරිනියන්ට සාරිය හෝ ඔසරිය අනිවාර්ය කර තිබේ.

මේ බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ මහතාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියකින් සඳහන් කර තිබේ.

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මේ තීරණය ගෙන ඇතැයි එම ලිපියේ සඳහන් වෙයි.

පිරිමි රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජාතික ඇඳුම හෝ කලිසම / කමිසය ඇඳිය යුතු බව එහි දැක්වේ.

අදාළ නිවේදනය >>


Share