මුදල් අමාත්‍යංශ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මුදා හරියි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 29. 05. 2019 | 7.01pm
මුදල් අමාත්‍යංශ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මුදා හරියි

බෝර 12 උණ්ඩ 93ක් තිබූණැයි සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රශ්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව නිදහස් කර තිබේ.

හමුදාව සහ පොලිසිය එක්ව කළ මෙහෙයුමක දී අදාළ අධ්‍යක්ෂවරයා අත්අඩංගුව ගනු ලැබිණි.

Share