පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගන්න චක්‍රලේඛය නිකුත් වෙයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 27. 05. 2019 | 4.10pm
පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගන්න චක්‍රලේඛය නිකුත් වෙයි

2020 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ අයදුම්පත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ Education-www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.
Share