කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 26. 05. 2019 | 2.58pm
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට එහි නියෝජ්‍ය උපකුලපතිවරයාගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්.Share