මාර්ග නම් කිරීමේදී වෙනත් භාෂා බෑ

22. 05. 2019 | 2.50pm
මාර්ග නම් කිරීමේදී වෙනත් භාෂා බෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සියලු මාර්ග සිංහල,දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි බසින් පමණක් සඳහන් කර ඇතිදැයි තහවුරු කරගන්නා ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ස්වදේශ කටයුතු ,පළාත් පලාන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

කිසිදු මාර්ගයක් සිංහල,දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලට අමතරව වෙනත් භාෂාවකින් නම් නොකළ යුතු බවද අගමැතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Share

COVID-19 සජීවී තත්ත්ව විශ්ලේෂණය