මහින්ද රාජපක්ෂ කොළඹ පාසල් නිරීක්ෂණය කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 21. 05. 2019 | 10.30am
මහින්ද රාජපක්ෂ කොළඹ පාසල් නිරීක්ෂණය කරයි

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද කොළඹ අවට පාසල් නිරීක්ෂණය කළේය. මෙම අවස්ථාවට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.
Share