ප්‍රාථමික පාසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කරයි

Staff Writer | Author . Translate to English or தமிழ் 04. 05. 2019 | 8.00pm
ප්‍රාථමික පාසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කරයි

රජයේ පාසල්වල 01 සිට 05 දක්වා ශ්‍රේණි ලබන 13 තෙක් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ. නමුත් 6 සිට 13 දක්වා වූ ශ්‍රේණි ලබන 06 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.

Share