බෝම්බකරුවන් 09 දෙනාගේ නම් සහ ඡායාරූප

01. 05. 2019 | 6.00pm
බෝම්බකරුවන් 09 දෙනාගේ නම් සහ ඡායාරූප

සිය ගණනකට ජීවිත අහිමි කරමින් පාස්කු ඉරිදා ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය එල්ල කළ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවන් 09 දෙනාගේ නම් සහ ඡායාරූප.

Share

COVID-19 සජීවී තත්ත්ව විශ්ලේෂණය