රුපියලේ අගය තවදුරටත් පහළට

30. 03. 2020 | 1.43pm
රුපියලේ අගය තවදුරටත් පහළට

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය රුපියල් 192.50 දක්වා අව ප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

Share

COVID-19 Situation Analysis