ලයිසන් ගැනීමේදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට දින වෙන්කරගන්න ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 22. 01. 2020 | 9.11am
 ලයිසන් ගැනීමේදී වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට දින වෙන්කරගන්න ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයක්

රියදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමේදී සිදු කරන ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා www.ntmi.lk වෙබ් අඩවිය හරහා දින වෙන්කර ගැනීමට හැකි නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ හරහා ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට පැමිණීමට පෙර එම පරීක්ෂණ සඳහා දින වෙන් කරගත හැකි අතර මෙම ක්‍රමවේදය ලබන 27 වැනිදා සිට ආරම්භ වීමට නියමිතය.


Share