මහබැංකු වෝහාරික විගණන වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍යයි-කථානායක

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 21. 01. 2020 | 1.29pm
මහබැංකු වෝහාරික විගණන වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍යයි-කථානායක

මහ බැංකු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තාව අද(21) දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍ය  බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

Share