හිඩැස

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 02. 12. 2019 | 11.43pm
හිඩැස

සිංහල සහ දෙමළ පුවත්පත් අතර වාර්තාකරණයේ ඇති විෂමතාවන්, හිදැස් සහ පරස්පරතාවයන් හිදැස් විශ්ලේෂණය මගින් ඉදිරිපත් කරනුයේ වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයයි. එකම පුවත මෙම භාෂා මාධ්‍ය දෙකෙහි එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයන්ගෙන් රාමු ගත කොට ඇත්තේ කෙසේද යන්නද වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ විශ්ලේෂණයට අයත් වේ.

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 30-01-2020

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 12-12-2019

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 28-11-2019

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 14-11-2019

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 07-11-2019

පුවත්පත් මාධයය විශේයල්ෂණය 31-10-2019

Share