වැට් බදු 8% දක්වා පහතට

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 27. 11. 2019 | 5.40pm
වැට් බදු 8% දක්වා පහතට

සියයට 15ක් ලෙස පැවති වැට් බද්ද සියයට 8 දක්වා අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

විදුලි සංදේශන බද්ද ද සියයට 25කින් අඩු කර ඇත.

උපයනවිට ගෙවීම් සඳහා වන ආදායම් බද්ද,ගෘහස්ත නිෂ්පාදන සඳහා අය කරන භාණ්ඩ හා සේවා මත අය කරන ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද,ආර්ථික සේවා ගාස්තු ,බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවලින් අය කරන හර බද්ද, කොටස් වෙළඳපොළ මත අය කරන ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්ද,පොලී මත අය කරන විවිධ වර්ගයේ රැඳවුම් බදු,ණය සේවා බදු වර්ග ද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අහෝසි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව කැබිනට් ප්‍රකාශක පවසයි.

Share