ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් කෙටි පණිවුඩ සේවාවක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 14. 11. 2019 | 3.09pm
ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් කෙටි පණිවුඩ සේවාවක්

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පුවත් සහ තොරතුරු මහජනයාට කඩිනමින් දැනුම් දීම සදහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් කෙටි පණිවුඩ සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත.

ආරක්ෂාව සහ අසත්‍ය ප්‍රචාර පිළිබඳ තොරතුරු ජනතාවට මේ හරහා දැනුවත් කෙරෙනු ඇත.මෙය මෙරට සියලුම ජංගම දුරකතන සම්බන්ධතාවලට ක්‍රියාත්මක වන අතර විශේෂයෙන් සක්‍රීය කරගැනීමට අවශ්‍ය නැත.

වැඩි විස්තර - ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා

Share