ජවිපෙ නැති ගමක්: අසත්‍ය ප්‍රචාරයක්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 12. 10. 2019 | 10.52am
ජවිපෙ නැති ගමක්: අසත්‍ය ප්‍රචාරයක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණයේ බටුවන්හේන ඡන්ද කොට්ඨාසයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එකදු මනාපයක්වත් නොගත් බවට ව්‍යාජව සංස්කරණය කළ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා පැතිරෙයි.


www.facebook.com post link


www.facebook.com post link


www.facebook.com post link

මෙම ඡායාරූපයේ ඇති ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අසත්‍ය බවට MediaLK.com කළ සොයාබැලීමකදී අනාවරණය විය.

එකදු මනාපයක්වත් නොගත් බවට ඉහත ඡායාරූපයේ සඳහන් වුවද එම ඡන්ද කොට්ඨාසයේ ජවිපෙ ලබාගත් සත්‍ය මනාප සංඛ්‍යාව 198කි.

ඉහත ඡායාරූපයේ සඳහන් වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව 834ක් ලෙසයි.

නමුත් එජාපය ලබාගත් සත්‍ය මනාප සංඛ්‍යාව 816කි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව 571ක් ලෙස එහි සඳහන් කර තිබුණද එජනිස ලබාගත් සත්‍ය මනාප සංඛ්‍යාව 531කි. 

බටුවන්හේන කොට්ඨාසය සමස්ත ප්‍රතිඵලය (සත්‍ය පිටපතක් ඇසුරෙනි)

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - 1599

එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 816 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය - 531 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ - 198 

මේ අනුව  'ජවිපෙ⁣ නැති ගමක්' යනුවෙන් සඳහන් කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා පැතිරෙන ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ව්‍යාජව සකස් කළ එකකි.

Share