ඇල්පිටිය පුංචි ඡන්දයේ ජය පොහොට්ටුවට

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 11. 10. 2019 | 10.08pm
ඇල්පිටිය පුංචි ඡන්දයේ ජය පොහොට්ටුවට

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණය 2019

සමස්ත ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - 23,372 (මන්ත්‍රී ධුර 17)

එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 10,113 (මන්ත්‍රී ධුර  7)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය - 5,273 (මන්ත්‍රී ධුර 3)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ - 2,435 (මන්ත්‍රී ධුර 2)


Share