දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 07. 10. 2019 | 1.33pm
දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්
දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කර තිබූ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

නමුත් දුම්රිය ධාවනය නැවත යතා තත්වයට පත් කිරීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇත.

Share