ජනාධිපතිවරණ තැපැල් ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනය නිකුත් කෙරෙයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 24. 09. 2019 | 11.00 am
ජනාධිපතිවරණ තැපැල් ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනය නිකුත් කෙරෙයි

2019 ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය ඔක්තෝබර් 30 සහ 31 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි. 

පොලිස් හා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තු සේවකයින්ට තැපැල් ඡන්දය නොවැම්බර් 01 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය. 

Share