ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 22. 08. 2019 | 10.59pm
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව
දිනය
2019 අගෝස්තු 16 වැනි දා
ආයතනය
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු
1)අප්‍රේල් 21 වැනි දා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අද දිනය (අගෝස්තු 16) වන තෙක් යුද හමුදාවෙන් පරීක්ෂාවට ලක් කළ නිවාස ප්‍රමාණය? 2)අප්‍රේල් 21 වැනි දා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අද දිනය (අගෝස්තු 16) තෙක් යුද හමුදාවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ගණන. (එක් එක් දින කොපමණද යන වග ඇතුළුව)


Share