අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 15. 08. 2019 | 8.13am
අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව
දිනය
2019 අගෝස්තු 15 වැනි දා
ආයතනය
අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු

2019 ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට මේ දක්වා

1) කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාවසම් මහතාට එරෙහිව පැමිණිලි කොපමණ ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබේ?

2) එම පැමිණිලිකරුවන්ගේ නම් සහ එම පැමිණිලිවල සහතික පිටපත්.

3) විමර්ශන අනුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාට එරෙහිව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?

4) මහේස්ත්‍රාත් සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ විමර්ශනවලට අදාල වාර්තාවේ සහතික පිටපත්.

5) විමර්ශනය සිදු කළ කමිටුවේ නාමලේඛනය.

තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතු කාල සීමාව 
සැප්තැම්බර් 04 වැනිදාට පෙර
තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් තොරතුරු ලැබිය යුතු කාල සීමාව
සැප්තැම්බර් 24ට පෙර


Share