මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 15. 08. 2019 | 7.56am
මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය
දිනය
2019 අගෝස්තු 15 වැනි දා
ආයතනය
මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය
ඉල්ලා සිටි තොරතුරු
01) පසුගිය ජනාධිපතිවරණවලට පෙර එම ජනාධිපතිවරණ සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වියදම (ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජනාධිපතිවරණයට වෙන් වශයෙන්.) 02) පසුගිය ජනාධිපතිවරණ අවසන් වන විට ඒ සඳහා වියදම් වූ මුලු මුදල (මැතිවරණයේ සියලු කටයුතු සඳහා) (ඒ ඒ ජනාධිපතිවරණයට වෙන් වශයෙන්)
තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබිය යුතු කාල සීමාව 
සැප්තැම්බර් 04 වැනිදාට පෙර
තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් තොරතුරු ලැබිය යුතු කාල සීමාව
සැප්තැම්බර් 24ට පෙර
Share