කොටස් වශයෙන් අනුකලනය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 20. 07. 2019 | 11.22am
කොටස් වශයෙන් අනුකලනය

මාගේ අදහස නමි අවකලනය නිවැරදි ලෙස ඉගෙන ගතහොත් අනුකලනය ඔබට කිසිසේත්ම අසීරු වන්නේ නැත යන්නයි

Share