සිරකරුවන්ටත් ඡන්ද අයිතිය ඉල්ලයි

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 17. 07. 2019 | 10.45pm
සිරකරුවන්ටත් ඡන්ද අයිතිය ඉල්ලයි

සැකකරුවන් වශයෙන් සිටින සිරකරුවන්ට මැතිවරණවලදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන්නැයි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව ඉල්ලයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කමිටුව මේ බව කීය.

සැකකරුවන් වශයෙන් බන්ධනාගාර ගත වී සිටින සිරකරුවන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13(5) වගන්තිය අනුව නිර්දෝශි පුද්ගලයන් ලෙස සලකනු ලබන බවත් ඒ අනුව මැතිවරණවලදී එම සිරකරුවන්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට යටත්ව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අයිතිය හිමි වෙන බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

සිරකරුවන්ට තමන්ට සංවේදී වන තැනැත්තකු තෝරාගැනීමට අයිතියක් තිබිය යුතු බවද එම කමිටුව පෙන්වා දෙයි.

එම නිවේදනය පහත දැක්වෙයි.Share