අද මැදියම් රැයේ සිට තෙල් මිල පහළට

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 10. 07. 2019 | 8.08pm
අද මැදියම් රැයේ සිට තෙල් මිල පහළට

මිල සූත්‍රය අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල පහළ දැමූ බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් දෙකකින් පහළ දැමෙන අතර  පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 136කි.ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05කින් පහත දැමෙන අතර නව මිල රුපියල් 159කි.සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් පහකින් ද පහත දැමෙන අතර නව මිල රුපියල් 131කි.ඔටෝ ඩීසල් මිලේ වෙනසක් සිදුවී නැත.

Share