අලුත් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හුවාවේ කඩාවැටීම නවතයි ද‍?

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 10. 06. 2019 | 6.29pm
අලුත් මෙහෙයුම් පද්ධතිය හුවාවේ කඩාවැටීම නවතයි ද‍?

Sinhala translation not available for this post

Click below සිංහල / English button to read in English

සිංහල / English
Share