වැඩ බලන ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙති

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 10. 06. 2019 | 11.14am
වැඩ බලන ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙති

ඉල්ලා අස්වූ අමාත්‍යධුරවල වැඩ බැලීම සදහා අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් මේ වන විට දිවුරුම් දී තිබේ.

රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විසින් හොබවනු ලැබූ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීන අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යධුරයේ වැඩ බලන ඇමති ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

කබීර් හෂීම් මහතා විසින් දරනු ලැබූ දැරු රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා මහාමාර්ග  වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අනෝමා ගමගේ මහත්මිය පත් කරනු ලැබිය.
රවුෆ් හකීම් මහතා විසින් දරනු ලැබූ නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන මහතා පත් කර ඇත.


ඡායාරූප - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

Share