සාරිය හා ඔසරිය අනිවාර්ය කළ චක්‍රලේඛය අහෝසියි - හර්ෂ

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 02. 06. 2019 | 2.32pm
සාරිය හා ඔසරිය අනිවාර්ය කළ චක්‍රලේඛය අහෝසියි - හර්ෂ

රාජ්‍ය සේවයේ කාන්තා නිලධාරීන්ට සාරිය හෝ ඔසරිය අනිවාර්ය කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ චක්‍ර ලේඛය අහෝසි කර ඇතැයි අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසයි.

ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා මේ බව පැවසීය.

එම චක්‍රලේඛය මගින් රාජ්‍ය කාන්තා නිලධාරීන්ට සාරිය හෝ ඔසරිය අනිවාර්ය කර තිබූ අතර පිරිමි රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජාතික ඇඳුම හෝ කලිසම / කමිසය ඇඳිය යුතු බව සඳහන් විය.

අදාළ චක්‍රලේඛය කියවන්න>>

හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ ට්විටර් පණිවිඩය >


Share