පාපන්දු - ලිවර්පූල් කණ්ඩායමට ජය

Staff Writer | Author . පරිවර්තනය කරන්න සිංහල හෝ தமிழ் 02. 06. 2019 | 10.40am
පාපන්දු - ලිවර්පූල් කණ්ඩායමට ජය

Liverpool beats Tottenham to be the sixth UEFA Champion League winners in the history.Liverpool won ths match 2-0 with a magnificiant performance of Mohommed Salah.

 

 

Share